ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR, előírásainak megfelelően a farmersziget Webshop az alábbi tájékoztatást nyújtja a cég által üzemeltetett https://farmerwebshop.hu/ Webáruház weboldallal (továbbiakban: Webáruház) kapcsolatban folytatott adatkezelésről.

Az Érintett a Webáruház használatával nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az Érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

1. Adatkezelő

 • Cégnév: BIOVITALE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1041 Budapest, Szigeti József utca 21. 2. em. 13.
 • Adószám: 24690894-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-177549
 • Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság
 • Bankszámlaszám (HUF): 12010453-01410989-00100001
 • Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.
 • Email cím: divatnagyker@gmail.com
 • Telefon: +36 (1) 380-40-57

(továbbiakban: Adatkezelő)Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés
 • Adatkezelés jogalapja:Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Kezelt adatok: Név, email cím, lakcím, telefonszám, számlázási cím (nem kötelező), adószám (nem kötelező).
 • Adatkezelés célja: Felhasználói fiók és rendelési adatok megtekintése.
 • Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatainak törléséig.
Felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés
 • Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • Kezelt adatok: Név, email cím, lakcím, telefonszám, számlázási és /vagy szállítási cím (nem kötelező), adószám (nem kötelező).
 • Adatkezelés célja: Rendelésekkel kapcsolatos visszaigazolások küldése, rendelések teljesítése, rendelésekkel kapcsolatos ügy-félszolgálati kommunikáció.
 • Adatkezelés időtartama: A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)
Számlázási adatok kezelése
 • Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
 • Kezelt adatok: Név, számlázási cím, adószám (nem kötelező).
 • Adatkezelés célja: A megrendelt termékek ellenértékének számlázása.
 • Adatkezelés időtartama: Számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig)
Hírlevél küldése
 • Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Kezelt adatok: Név, email cím.
 • Adatkezelés célja: Reklámajánlatok küldése elektronikus úton.
 • Adatkezelés időtartama: Az Érintett adatainak törléséig.
Online kapcsolatfelvétel
 • Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Kezelt adatok: Név, telefonszám vagy email cím (az egyik kötelező).
 • Adatkezelés célja: Az Érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által.
 • Adatkezelés időtartama: Az ügyfélszolgálati ügyintézés lezárultáig.
Visszahívás kérése
 • Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • Kezelt adatok: Név, telefonszám.
 • Adatkezelés célja: Az Érintettel telefonon történő kapcsolatfelvétel és kérdéseinek megválaszolása az ügyfélszolgálat által.
 • Adatkezelés időtartama: Az ügyfélszolgálati ügyintézés lezárultáig.

A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a rendelést teljesíteni.

A hírlevelek küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az Érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

3. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevelek küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

KBOSS.hu Kft., Számlázz.hu
 • Adatfeldolgozó címe: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Adatfeldolgozási tevékenység: Online számlázás.
 • Adatfeldolgozással érintett adatok: Vásárlás esetén: név, postacím, adószám (nem kötelező), vevőkód.
Magyar Hosting Kft.
 • Adatfeldolgozó címe: 11132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adatfeldolgozási tevékenység: Webhoszting szolgáltatás
 • Adatfeldolgozással érintett adatok: Név, email cím, lakcím, telefonszám, számlázási cím (nem kötelező), adószám (nem kötelező), IP cím.
SalesAutopilot Kft.
 • Adatfeldolgozó címe: 1239 Budapest, Európa utca. 12.
 • Adatfeldolgozási tevékenység: MailMaster / SalesAutopilot
 • Adatkezelések nyilvántartási számai: NAIH-62272/2013, NAIH-62273/2013, NAIH-62274/2013, NAIH-62275/2013, NAIH-62276/2013, NAIH-62277/2013
  Tárhely szolgáltató: Amazon Web Services, Inc.
 • Adatfeldolgozással érintett adatok: Hírlevél, vagy értesítő levél: név, cégnév, email cím, postacím, telefonszám.
Google
 • Adatfeldolgozó címe: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
 • Adatfeldolgozási tevékenység: Analytics és Remarketing hanszálata
 • Adatfeldolgozással érintett adatok: IP cím.

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

5. Az Érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.
Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
Törléshez/elfeledtetéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.
Korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az Érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.
Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik Adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az Érintett által megadott jelszóval védett.

0

Your Cart